Klauzula informacyjna RODO dot. nagrywania rozmów telefonicznych

PRZYCHODNIA LEKARZ DOMOWY

Klauzula informacyjna RODO dot. nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko spółka jawna informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko spółka jawna z siedzibą w Kraśniku Dolnym 59-700 pod adresem Kraśnik Dolny 47A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000572156 oraz posiadająca NIP 6121680818 (dalej zwany jako: Administrator)

 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Można się z nim skontaktować za pomocą adresu e-mail: ido@lekarz-boleslawiec.pl

 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi pacjentów Administratora, a także ochrony pracowników Administratora przed bezprawnymi groźbami, znieważeniami oraz bezpodstawnymi zarzutami oraz zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 5. Przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez krótki komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy, w celu odsłuchania całej informacji należy wybrać określoną w komunikacie cyfrę, oraz poprzez wgląd do jej treści na stronie internetowej.

 6. Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące na numery telefonów Administratora.

 7. Zarejestrowane nagraniem dane osobowe mogą zostać ujawnione organom i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 8. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 2 tygodnie od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 10. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.


 

© 2022 Bolesławieckie Centrum Zdrowia - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : Rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w RODO.